top of page
Cushman and Wakefield Inter Israel building front with logo sign

תנאי שימוש

1.1.    ברוכים הבאים לאתר אינטר ישראל בכתובת: www.cw-inter-israel.com (להלן: "האתר"), בבעלות אינטר ישראל (א.י.) יועצי נדל"ן (שותפות רשומה) (להלן: "אינטר ישראל").

1.2.    תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין אינטר ישראל לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: "המשתמש").

1.3.    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות אשר מפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.4.    השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.

1.5.    זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של אינטר ישראל ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, אינטר ישראל תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6.    החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים היא לשם נוחות בלבד, ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא אינטר ישראל רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.    המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.2.    המשתמש הפר איזה מבין תנאי השימוש לעיל ולהלן;

2.3.    המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באינטר ישראל ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות במשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

מדיניות פרטיות

הפרטים שיימסרו על-ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר או ייאספו על-ידי אינטר ישראל בעקבות שימוש כאמור באתר, וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת אינטר ישראל במסגרת השימוש באתר, יהיו כפופים להצהרת הפרטיות של אינטר ישראל, בה ניתן לעיין כאן.

קניין רוחני

4.1.    מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהוא), לרבות כל סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות בעיצובים בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובתכנים הכלולים בו ובכל חלק באתר, לרבות בטקסטים, בתמונות, בגרפיקה, בעיצוב, בבחירה ובסידור של החומרים, בלוגו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד, הן בבעלותה של אינטר ישראל בלבד ו/או משמשות אותה מכוח רישיונות. כל הזכויות בתכנים האמורים שמורות במלואן.
    
4.2.    נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להעמיד לרשות הציבור, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק שהוא מהאתר, לרבות המידע והתכנים הכלולים בו, ללא הסכמה מראש ובכתב של אינטר ישראל.

4.3.    נאסר על המשתמשים לעשות כל שימוש מסחרי באיזה מבין תכני האתר. כל שימוש החורג מצפיה בתכנים מצריך את אישורה, מראש ובכתב, של אינטר ישראל.

הגבלת אחריות

5.1.    שירותי האתר והנתונים המופיעים בו, מוצעים כפי שהם ("as is"), בלא שאינטר ישראל תישא באחריות או בחבות לגביהם אלא על-פי דין בלבד. אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה אחרת תוך הסתמכות על המידע המופיע באתר ובמסגרת שירותיו. כל פעולה המסתמכת על הנתונים והמידע המופיעים באתר, נעשית באחריותו הבלעדית של המשתמש.

5.2.    מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב אינטר ישראל ו/או מי מחברות הקשורות אליה ו/או מי מטעמן של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

5.2.1.    לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר ייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר לתכנים המופיעים בו;  

5.2.2.    לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא,  לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אינטר ישראל עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

5.2.3.    לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);

5.2.4.    לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו).

5.3.    מבלי לגרוע מהאמור, חבותה של אינטר ישראל בקשר עם תנאי שימוש אלה, או בקשר לכל שימוש באתר, לא תעלה על סכום כולל של 1,000 ₪, למעט במקרים שבהם הוראות הדין אינן מאפשרות הגבלה זו.  

5.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

5.4.1.    ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה אינטר ישראל לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). יתכן כי באתרים ובדפים אלה יתבקש המשתמש להירשם אליהם בנפרד, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לאינטר ישראל כל ידיעה, שליטה, חבות או אחריות לגבי הנעשה באתרים המקושרים וכי היא אינה מציגה לגביהם כל מצג. מסירת פרטים והרשמה באתרים המקושרים אינה כפופה לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של האתר ואינה נוגעת לאינטר ישראל, אלא אך ורק לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה באתרים המקושרים, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם, הן באחריות המשתמש בלבד. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אינטר ישראל ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם קשור בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים המקושרים ו/או נקיטת פעולה מכוחם, והוא מוותר בזה באופן סופי, מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

5.4.2.    באתר עלולים להיכלל מעת לעת אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, באשר אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך כלפי אינטר ישראל ו/או מי מטעמה.

5.4.3.    רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אינטר ישראל נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. אינטר ישראל אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את אינטר ישראל ו/או מי מטעמה ו/או גורם קשור גם מאחריות ומחבות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדם בקשר לכך.

שונות

6.1.    אינטר ישראל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, באמצעות הודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הוא זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

6.2.    כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על-פי דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו, ונשללת בזה במפורש סמכות של כל בית משפט או מותב אחר.

6.3.    במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש תיקבע על-ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על -ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

6.4.    כל השתהות של אינטר ישראל בקיום זכות המגיעה לה או אי-עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על-פי דין, לא תשמש או תיחשב כויתור של אינטר ישראל על זכות כאמור.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, או בכל בקשה מטעמך לעיין במידע אודותיך, לתקן או למחוק אותו (ככל ומצאת אותו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה:

office@cw-inter-israel.com
 

bottom of page