top of page
Cushman and Wakefield Inter Israel building front with logo sign

מדיניות פרטיות

אינטר ישראל (א.י.) יועצי נדל"ן (שותפות רשומה) (להלן גם "אינטר ישראל"), מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, את סוגי המידע הנאסף, את אופן השימוש במידע וכן את הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר אינטר ישראל המפורטים ב-
https://www.cw-inter-israel.com (להלן "האתר"). השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לתנאים הקבועים להלן, כולם או חלקם, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר.

כללי

בעת השימוש באתר, אתה מסכים לכך שאינטר ישראל תאסוף, תשמור ותשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף אבטחת המידע.

בעת השימוש באתר, אינטר ישראל אוספת שני סוגים של מידע:

(1)    "מידע אנונימי"- אינטר ישראל אוספת מידע אנונימי, אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, והוא יכול לכלול, בין השאר, מידע שנאסף בעת שימושך באתר, הכולל את סוג מכשירך, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר, לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, הקישורים שנבחרו בהם, כתובת ה-IP שממנה פנית ועוד.

(2)    "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על-ידי אינטר ישראל או נמסר לה על-ידיך או מטעמך או מידע שתמסור לשותפיה העסקיים של אינטר ישראל, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול אינטר ישראל, וכיו"ב.

עליך לדעת, שאינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע האישי לאינטר ישראל. בעת שימושך באתר אתה מאשר שמסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. זכותך שלא למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, אך במצב כזה ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים על-ידי האתר.

מידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר יאוחסן ויעובד בענן צד ג' . השימוש באתר, מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל בענן צד ג' כאמור. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

השימוש במידע ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות:

(א)    כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו;
(ב)    לשיפור התכנים, שינויים או ביטולם וכן להעשרה ולפיתוח של האתר ולמטרות עסקיות לגיטימיות נוספות של אינטר ישראל;
(ג)    לצורך מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובתכנים המוצעים דרכו;
(ד)    בכדי לזהות, למנוע ולטפל בתקלות, בעיות אבטחה או ניסיונות הונאה;
(ה)    על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מסירת מידע לצד שלישי

אינטר ישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(א)    ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של תכנים המוצעים דרך האתר או על- ידי אינטר ישראל;
(ב)    אם אינטר ישראל תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
(ג)    אם אינטר ישראל תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים כנגדה בגין פעולות שבוצעו על- ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אינטר ישראל;
(ד)    אם אינטר ישראל תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
(ה)    אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל אינטר ישראל כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
(ו)    לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה של אינטר ישראל. אינטר ישראל לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
(ז)    על-פי בקשתך או הסכמתך המפורשת.


שיווק

אינטר ישראל רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך פרסומים, תכנים, חומרים שיווקיים, עדכונים, חידושים וכדומה מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS ("פניות"), בכפוף לקבלת הסכמתך בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. האמור לעיל עשוי להכיל גם תכנים ו/או שירותים שונים של אינטר ישראל ו/או של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של אינטר ישראל.

אתה רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבלת פניות מאינטר ישראל בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים שיופיעו על הפניות עצמן, לפי בחירתך. מובהר כי אינטר ישראל תהיה רשאית לשלוח לך פניות על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על-ידיך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות אינטר ישראל, וזאת על מנת להציע לך שירותים ותכנים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

שימוש בקבצי עוגיות (Cookies)

"עוגיות" ("Cookies") הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הפלטפורמה המארחת את האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר דרכו מוצעת הפלטפורמה, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies"") לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אינטר ישראל עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת תכנים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

דפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

אינטר ישראל מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אינטר ישראל לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

בשימושך באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או דרישה או תביעה כנגד אינטר ישראל או מי מטעמה או כל גורם קשור בשל פריצות, חדירות, תקלות ושיבושים או במקרה של שימוש שלא כדין באתר או במידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת אינטר ישראל והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים. אתה משחרר בזה את אינטר ישראל ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות לכל נזק שייגרם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור, ומוותר באופן סופי, מלא ומוחלט על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד אינטר ישראל ו/או מי מטעמה ו/או גורם קשור בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוטלת עליך האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסרת לאינטר ישראל נכונים ומדויקים.

 


זכויות משתמשים בקשר עם המידע אודותיהם

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק אודותיו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק.

 


שינויים במדיניות הפרטיות

אינטר ישראל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, שכן מדיניות זו היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו תכנים ו/או שירותים חדשים באתר שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, אינטר ישראל ממליצה לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 


יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות, או בכל בקשה מטעמך לעיין במידע אודותיך, לתקן או למחוק אותו (ככל ומצאת אותו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה:

office@cw-inter-israel.com

 

bottom of page